Seiten auf Deutsch Seiten in Polnisch
   
   
   
   
   
   
   
Informationen
Kontakte
Kontakte
Kontakte
Logo der DPG
Przewodniczący: Klaus Wils, Neu Kosenow

Wiceprzewodniczący: Jerzy Sobolewski, Rostock

Skarbnik: Mariola Brandt, Strasburg

Członek: Mariola Brandt, Rostock, Sprecherin Sektion Rostock

Członek: Waldemar Okon, Greifswald, Schriftführer und Sprecher der Sektion Vorpommern

Członek zarządu stowarzyszenia: Dietrich Daedelow, Schwichtenberg, Sprecher Sektion der Mecklenburgische Seenplatte

Członek zarządu stowarzyszenia: Norbert Winkler, Sprecher Sektion Schwerin

Kuratorium:

Prezydent: Henry Tesch, Roggentin

Zastępca: Dr. Manfred Hiltner, Rostock
Osoba kontaktowa w stowarzyszeniu i w oddziałach

Przewodniczący: Klaus Wils, Mobil Tel. 0157 999 4212, E-mail: klaus.wils@web.de
Adres: Dorfstraße 6, 17398 Neu Kosenow

Oddział główny Ueckermünde

Kierowniczka oddziału głównego: Bärbel Saß, Tel:039771 83829, Mobil: 0171 6832437
E-Mail: deutsch-polnische-ue@t-online.de Adres: Kamigstr. 1, 17373 Ueckermünde

Rostock / Mittleres Mecklenburg
Zastępca: Jerzy (Jurek) Sobolewski, Tel: 0175 26144710, E-Mail: jsobolewski@t-online.de Adres: Hamburger Straße 30, 18069 Rostock

Schwerin
Norbert Winkler, Ahornstrasse 37, 19057 Schwerin, Tel: 0385 4879765, email: Reno19057@arcor.de

Mecklenburger Seenplatte
Dietrich Daedelow, Tel: 0172 9844543,E-Mail: daedelow1@gmx.de
Adres: Ruth-Siedel-Str. 14, 17099 Galenbeck

Vorpommern
Waldemar Okon, Dorfstrasse 3a, 17498 Groß Karrendorf, Tel: 038351 920039, email: waldemar.okon@gmx.de
STATUT TOWARZYSTWA NIEMIECKO – POLSKIEGO W MEKLENBURGII – POMORZU PRZEDNIM STOWARZYSZENIE ZAREJESTROWANE

§ 1 Nazwa, siedziba, wpis, rok gospodarczy

(1) Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Meklemburgii – Pomorzu Przednim stowarzyszenie zarejestrowane.
(2) Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Ueckermünde. Wpisane do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Ueckermünde.
(3) Stowarzyszenie jest korporacyjnym członkiem Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko – Polskich.
(4) Rokiem gospodarczym jest rok kalendarzowy.


§ 2 Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie spotkań ludzi pochodzących z Rzeczpospolitej Polskiej i z Republiki Federalnej Niemiec, jak i pogłębianie stosunków niemiecko - polskich na wszystkich płaszczyznach życia publicznego i kulturowego. Stowarzyszenie służy wzmacnianiu więzi, tolerancji i porozumienia międzynarodowego.

§ 3 Środki służące do osiągnięcia celu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie do realizacji swoich celów, korzysta w szczególności z następujących środków:
(1) Wymiana informacji i wspieranie kontaktów na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej,
(2) Przeprowadzanie, wymiana i pośrednictwo w organizacji - wystaw, wykładów, pokazów filmowych, literackich, muzycznych i innych kulturalnych imprez,
(3) Pomoc w akcjach humanitarnych, włącznie ze zbiórką darowizn na ten cel,
(4) Przeprowadzanie i pośredniczenie w organizacji seminariów przygotowawczych i studiów zagranicznych. Umożliwianie spotkań obywateli Rzeczpospolitej Polskiej i Federalnej Republiki Niemiec dzięki organizowaniu wymiany studenckiej. Przy tym, mają być, między innymi wspierane spotkania młodzieży obu krajów poprzez wymianę uczniowską oraz studencką,
(5) Rozpowszechnianie gazetki Stowarzyszenia, jak i innych publikacji, mających na celu wzajemną kulturową inspirację między Polską a Niemcami,
(6) Inicjowanie kursów językowych,
(7) Wspieranie współpracy partnerskiej miast polskich i niemieckich.


§ 4 Użyteczność publiczna/ bezinteresowność

(1) Stowarzyszenie dąży bezpośrednio i wyłącznie do użyteczności społecznej, i tym samym do osiągania celów charytatywnych w rozumieniu §§ 51 kodeksu podatkowego.
(2) Stowarzyszenie działa bezinteresownie. Nie jest nastawione w pierwszej kolejności na osiąganie własnych zysków ekonomicznych.
(3) Środki Stowarzyszenia mogą zostać użyte wyłącznie do realizacji celów zgodnych ze statutem. Żadna osoba nie może zostać uprzywilejowana, poprzez wydatki na cele, które nie są znane Stowarzyszeniu lub poprzez niewspółmiernie wysokie wynagrodzenia. Członkowie Stowarzyszenia jako tacy, nie otrzymują subwencji ze środków stowarzyszenia.


§ 5 Członkostwo (1) Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i uznaje Statut Stowarzyszenia. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jego prawnych opiekunów.
(2) Osoby prawne także mogą zostać członkami Stowarzyszenia.
(3) Przyjęcie członka zwyczajnego wymaga pisemnego wniosku. Zarząd decyduje o przyjęciu członka. Zarząd informuje o odmowie przyjęcia członków Zarządu na kolejnym Zebraniu Członków Zarządu.
(4) Członkostwo ustaje wskutek:
a) pisemnego oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia. Jest to możliwe do końca bieżącego roku kalendarzowego, przy zachowaniu 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.
b) Wykluczenia, w przypadku gdy członek naruszy cele i interesy Stowarzyszenia lub mimo upomnień, zalega z wpłatami składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Zarząd może zawiesić członka tymczasowo. Decyzja o ostatecznym wykluczeniu członka, podejmowana jest na Walnym Zebraniu Członków po wysłuchaniu członka.
c) Śmierć członka.
d) Przez utratę osoby prawnej.

(5) Członkostwo jest nie do pogodzenie między innymi z:
a) przynależnością do ekstremistycznej partii lub stowarzyszenia, lub
b) działalnością oraz wypowiedziami publicznymi, które nie sprzyjają porozumieniu międzynarodowemu lub
c) redagowaniem lub dystrybucją publikacji o treści nacjonalistycznej lub antydemokratycznej.

(6) Osobistości, które odznaczyły się wybitnymi zasługami dla Stowarzyszenia, mogą zostać uznane za Członków honorowych. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa jak Członkowie zwyczajni ale bez obowiązku opłacania składek członkowskich. O członkostwie honorowym decyduje Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.


§ 6 Struktura Stowarzyszenia

(1) Stowarzyszenie może zostać podzielone ze względu na zróżnicowane priorytety regionalne, na Oddziały terenowe. Oddziały terenowe mogą suwerennie organizować uroczystości zgodne z celami Stowarzyszenia. Tego rodzaju uroczystości finansowane są ze Śródków Stowarzyszenia stosownie do planu gospodarczego Stowarzyszenia.
(2) Do danych Oddziałów terenowych należą wszyscy ci członkowie Stowarzyszenia, których miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze działalności danego Oddziału terenowego. Członkowie spoza obszaru działalności danego Oddziału terenowego, mogą samodzielnie decydować o swojej przynależności do dowolnie wybranego Oddziału. Osoby prawne będące członkami Stowarzyszenia, przynależą do danego Oddziału terenowego, na którego obszarze działalności mają swoją siedzibę lub filię. W przypadku gdy osoba prawna ma swoje filie na różnych obszarach działalności Oddziałów terenowych, wtedy samodzielnie decyduje o swojej przynależności do dowolnie wybranego Oddziału terenowego. W sytuacjach wyjątkowych decyduje Zarząd.
(3) Oddział terenowy wybiera spośród swoich członków Radę Rzeczników, składającą się z maksymalnie 5 członków na okres 3 lat. Rada Rzeczników składa się z Rzecznika Oddziału terenowego, Zastępcy i trzech Członków Rady. Rzecznik Oddziału terenowego reprezentuje oddział na zewnątrz, w przypadku jego nieobecności Zastępca Rzecznika. Zasady sprawowania urzędu uregulowane są odpowiednimi przepisami dla Zarządu.
(4) Oddziały przeprowadzają raz w roku Walne Zebrania Członków Oddziału, które przygotowywane oraz przeprowadzane są zgodnie z postanowieniami dotyczącymi Walnych Zebrań Członków.


§ 7 Składki Członkowskie

(1) Członkowie odprowadzają regularnie składki członkowskie. Wysokość i termin odprowadzania składek ustalane są przez Radę Członków w Regulaminie składek członkowskich.
(2) Do zmiany wysokości składek członkowskich, konieczna jest obecność co najmniej 2/3 członków uprawnionych do glosowania.


§ 8 Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:
a) Rada Członków,
b) Zarząd,
c) Kuratorium.


§ 9 Rada Członków

(1) Rada Członków to najwyższy Organ Stowarzyszenia. Stowarzyszenie przeprowadza corocznie Walne Zebranie Członków. Rada Członków podejmuje uchwałę prosta większością oddanych głosów. Członkowie Rady mają pełne prawo do głosowania. Rada Członków jest zdolna do podjęcia uchwały niezależnie od ilości obecnych członków.
(2) Zaproszenia na Walne Zebranie Członków wraz z planem obrad, rozsyłane są przez Zarząd z przynajmniej trzy tygodniowym wyprzedzeniem. Termin ten liczy się z dniem nadania zaproszeń na poczcie.
(3) Zebrania Rady Członków prowadzone są przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Rada Członków ustala Kierownika Wyborów, który przeprowadza Wybory Zarządu i Wybory Rewidentów.
(4) Każdy Członek uprawniony jest do składania wniosków do Rady Członków. Wnioski musza zostać złożone na tydzień przed Walnym Zebraniem Członków w Głównej Siedzibie Stowarzyszenia.
(5) Rada Członków jest najwyższą instancją, która podejmuje decyzje dotyczące Stowarzyszenia, do niej należą w szczególności:
a) Odciążenie Zarządu przez przyjmowanie sprawozdań z rocznej działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych i rozliczeń rocznych,
b) wybór Zarządu,
c) zmiany w Statucie,
d) potwierdzanie planu gospodarczego,
e) ustalenie wysokości składek członkowskich,
f) powołanie audytora,
g) powołanie członków honorowych i honorowych Przewodniczących,
h) rozwiązanie Stowarzyszenia.

(6) Zebranie Rady Członków zostaje zapisane w protokole, który podpisywany jest przez kierownika zebrania oraz protokolanta. Oddziały terenowe otrzymują kopię protokołów do wglądu.


§ 10 Zarząd

(1) Zarząd składa się z Przewodniczących, Pierwszego i Drugiego Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika i Protokolanta. Zgodnie z § 6 ust. 3 Rzecznicy Oddziałów terenowych są dokooptowanymi członkami Zarządu.
(2) Zarząd w rozumieniu § 26 BGB stanowią członkowie Zarządu. Którzy wspólnie reprezentują Stowarzyszenie sądownie i poza sądownie.
(3) Zarząd wybierany jest na okres 3 lat. Ponowne wybranie tych samych członków Zarządu jest możliwe. Po upływie kadencji Zarządu, pełni on swoje obowiązki tak długo, dopóki nowy zarząd nie zostanie wybrany. W przypadku, gdy któryś z członków Zarządu w czasie jego kadencji ustąpi z urzędu, wtedy Zarząd ustala zastępcę tego członka do momentu kolejnego Zebrania Rady Członków.
(4) Zarząd pracuje honorowo. Koszty, które ponoszą członkowie Zarządu w czasie pełnienia swoich funkcji, są w rozumieniu § 670 BGB zwracane.
(5) Zarząd w okresie między Zebraniami Rady Członków odpowiedzialny jest za bieżące interesy Stowarzyszenie.
(6) Zarząd przeprowadza co najmniej trzy posiedzenia rocznie. Posiedzenie zwoływane jest przez Przewodniczącego lub jego Zastępca. Zarząd w ilości co najmniej trzech członków jest zdolny podjąć uchwałę. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku jednakowej głosów, decyduje głos Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności, głos Zastępcy prowadzącego posiedzenie. Uchwały Zarządu mogą odbywać się w trybie obiegowym.


§ 11 Kuratorium

(1) W skład Kuratorium wchodzą znane osobistości, których dotychczasowa praca ściśle związana była z porozumieniem niemiecko polskim. Dzięki zaangażowaniu członków Kuratorium są cele Stowarzyszenia szczególnie wspierane oraz promowane.
(2) Każdy członek Stowarzyszenia oraz Zarząd, mają prawo zaproponowania kandydata spośród znanych osobistości na Kuratorów Stowarzyszenia.
(3) Zarząd wybiera członków Kuratorium. Przed kolejnymi wyborami ustala liczbę członków Kuratorium. Ilość członków Kuratorium nie powinna znacząco przekraczać liczby 25.
(4) Czas kadencji Kuratorium to trzy lata. Kuratorium wybiera spośród swoich członków Prezydenta oraz Wiceprezydenta.
(5) Członkowie Kuratorium pracują honorowo.


§ 12 Finanse

(1) Środki finansowe Stowarzyszenia wynikają z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn.

(2) Zarząd w oparciu o zatwierdzony plan gospodarczy decyduje o wydatkach, w sytuacjach wyjątkowych takie decyzje może podjąć Przewodniczący w porozumieniu ze Skarbnikiem. Zarząd może w danym roku gospodarczym wydać do 1000 euro na niezaplanowane, specjalne wydatki związane z celami statutowymi, które następnie zatwierdzane są przez Radę Członków.
(3) Zarząd sporządza z każdego roku gospodarczego raport gospodarczy oraz raport kasowy, które potwierdzanie są przez Radę Członków.
(4) W ramach dostępnych środków finansowych możliwa jest wypłata wynagrodzenia ryczałtowego członkom Stowarzyszenia za szczególne zaangażowanie w sprawowaniu urzędu honorowego. O wynagrodzeniu decyduje Zarząd.


§ 13 Skarbnik

Rada członków Stowarzyszenia wybiera Skarbników na okres trzech lat. Do ich obowiązków należy kontrola czy wszystkie zdobyte i wydane środki finansowe zostały zagospodarowane w zgodzie ze Statutem Stowarzyszenia. Skarbnicy w okresie pomiędzy zebraniami Rady członków przeprowadzają co najmniej jedną kontrolę. Raport Skarbników potwierdzany jest przez Rade członków.

§ 14 Zmiany w Statucie

Zmiana w Statucie wymaga ¾ większości członków obecnych na Zebraniu Rady Członków. Zmiany Statutu rozsyłane są wraz z zaproszeniami na Zebranie Rady Członków

§15 Rozwiązanie Stowarzyszenia

(1) Stowarzyszenie zostaje rozwiązane na pisemny wniosek uchwalony większością ¾ oddanych głosów Rady członków. Wniosek może zostać złożony przez Zarząd danego Oddziału terenowego lub przez 5 % członków.
(2) W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia lub ustaniu uprzywilejowania podatkowego, majątek Stowarzyszenia przepada na korzyść Niemiecko-polskiego Towarzystwa Związku Federalnego e.V., który przeznaczony zostanie wyłącznie na cele pożytku społecznego.


Statut wchodzi w życie z dniem 14.06.2011.
Zastępuje Statut z dnia 27.09.2009.
Züssow, dnia 14.06.2013
Jurek Sobolewski Erich Cymek
Kierownik Zebrania Protokolant
Impressum Kontakt Partner Satzung Geschichte Login